EVE Online průvodce

Minmatar

MINMATAR

minmatar logoMinmataři, odolná a rozumná rasa, jsou odhodlaní a nezávislí lidé. Jejich mateřská planeta Matar je přírodním rájem, byť staletí zneužívání jí mnoho krásy vzalo.

Pro Minmatary je tou nejdůležitější věcí v životě schopnost se postarat sami o sebe, a ačkoli druzi a rodina hrají důležitou roli v jejich společnosti, raději se ztotožňují s klanem či rodem, k nimž náležejí. Klan může mít neomezený počet lidí a jeho velikost je převážně určena hlavní činností členů. Většina se specializuje na jednu oblast činnosti. Zatímco ti, co žijí na planetách, se mohou soustředit na zemědělské nebo průmyslové činnosti, další, co cestují po světech EVE, se soustředí na obchod, pirátství a podobně.

MinmatarVe vzdálené minulosti klany stále bojovaly proti sobě. Od té doby se ale Minmataři naučili, že spolupráce je mnohem důležitější, a ačkoli se klany stále snaží udržet si svou regionální a ideologickou identitu, jednají s ostatními rasami jako celistvé těleso.

Bohatství Minmatarů stále přichází i odchází. V jednu dobu měli vzkvétající říši s úrovní mechanické dokonalosti, předtím i poté neviděnou. Později ale museli vytrvat staletí zotročení, pracujíce a umírajíce ve prospěch jejich cizích pánů. Dnes většina z nich získala svou svobodu, ale dědictví jejich zotročení je připomínkou jejich rasy.

Minmataři jsou nejpočetnější ze všech ras ve světě EVE, ale jejich velký počet je rozdělen do mnoha frakcí. I když je Minmatarská republika oficiálním státem, je jeho součástí jen čtvrtina všech Minmatarů. Největší část, téměř třetina, je zotročena v obrovské Amarrské říši, zatímco pětina žije v Gallentské federaci, kde vytváří silný politický blok, který udržuje vztahy mezi Gallenťany a Amarry v neustálém napětí. Ostatní, co nejsou součástí jakékoli formální organizace, žijí jako svobodní lidé na mnoha světech. Mnozí jsou potulní dělníci, toulající se od jedné soustavy k druhé při hledání práce. Velký počet jich žije na temnější straně práva, jako piráti, pašeráci a podomní obchodníci všech druhů nezákonného zboží, a mnohé větší kriminální organizace světa EVE jsou vedeny Minmatary.

Způsob obrany: Štíty, někdy pancíř
Zbraně: Pevná munice

 

Minmatarská společnost

Minmatarská společnost je silně založená na kmenové společnosti. Existuje sedm velkých kmenů či klanů, Sebiestor, Krusual, Brutor, Vherokior, Nefantar, Thukker a Starkmanir.

Ze sedmi klanů čtyři vytvářejí Minmatarskou republiku, Sebiestor, Krusual, Brutor a Vherokior. Kmen Starkmanir byl téměř zcela zničen Amarry pro rozdrcení vzpoury před čtyřmi sty lety, jen hrstka z jejich lidu zůstává jako otroci v Amarrské říši. Nefantarové kolaborovali s Amarry během pozdější okupace Minmataru. Byli vyhnáni společně s Amarry během Minmatarské vzpoury a jsou nyní obecně známí jako Ammatarové. Poslední, Thukkerové, jsou rozptýleni po celé hvězdokupě EVE, jejich kmenová pouta jsou velmi volná a mnozí z nich se již ani nepovažují za součást kmene. Tito lidé odmítli mnohé nejsilnější tradice Minmatarů, například tetovací proces.

Tady je krátký popis tří ze sedmi kmenů. Amarrové dali každému kmeni přezdívku, zamýšlenou jako pohrdání, ale kterou kmeny přijaly jako pochvalu jejich odpovídajících talentů a jedinečnosti.

Kmen:
Sebiestor

Přezdívka:
Nečestní

Vůdce kmene:
Karin Midular

Fyzický popis:
Sebiestorové jsou hubenější postavy, ale jsou ohební a často půvabní. Bledá, napjatá pokožka a slabá kostra jsou pro ne normální a tyto postavy nutí ostatní věřit, že trpí neustálou podvýživou a nemocemi. Sebiestorové mají v oblibě jednoduché tetovací vzory - rovné čáry a čisté vzory, ale plynulá, symbolická znamení nejsou neslýchaná.

Krátká historie:
Kmen Sebiestor pochází z nehostinných stepí kontinentu Mikramurka v severní arktické oblasti Mataru. Sebiestorové jsou kmenem s největšími technickými sklony z Minmatarských kmenů a byli v čele váhavého programu průzkumu vesmíru, který Minmatarové podnikli těsně předtím, než Amarrové dorazili. Dodnes je většina Minmatarských lodí a stanic navrhována a obsluhována Sebiestory.

Kmen:
Brutor

Přezdívka:
Zuřiví

Vůdce kmene:
Wkumi Pol

Fyzický popis:
Brutorové jsou snědí lidé původem z ostrovů na jižní polokouli Mataru. Jsou o něco větší a statnější než ostatní kmeny a neboť upřednostňují zručnost nade vše, je jim obtížnější osobně čelit.

Krátká historie:
Kmeny Brutor a Starkmanir byly kdysi jedním celkem a žily na rozlehlých pláních Eyniletti. Před několika tisíci lety jeden z podklanů tohoto kmene překročil úžinu Mioar a začal osidlovat ostrovy na Mioarském souostroví a pak se začal posunovat dál na jih. Nakonec tento podklan ztratil kontakt s hlavním kmenem a tak začal existovat kmen Brutor. Amarrové Brutory zotročovali po tisících; kvůli jejich fyzické síle byli Brutorové ideálními pro manuální práce. Značná část kmene je stále zotročena v Amarrské říši.

Kmen:
Krusual

Přezdívka:
Lstiví

Vůdce kmene:
Tenerhaddi Dykon

Fyzický popis:
Krusualové jsou vysocí, s hnědou kůží. Nechávají si hlavy vyholovat po stranách, táhne se jim jen úzký pruh vlasů od čela k zátylku. Kmen Krusual používá ladné, často geometrické tetovací motivy, zřídka přeplácané, vždy úhledné a oko potěšující.

Krátká historie:
Kmen Krusual původně obýval horskou oblast náhorního údolí Tronhadar na Mataru. Ostatní kmeny považovaly Krusualy jako nejbarbarštější, ale to pramenilo spíše z nedostatku znalostí o složité kultuře samotářských Krusualů než z faktů. Amarrové měli obrovské potíže si během podrobení Minmatarů si Krusualy podrobit, nepoddajní Krusualové byli se svými horskými základnami pro Amarry vždy osinou v zadku.

Rozlehlé a úrodné pláně Mataru, mateřské planety Minmatarů, s nekonečnými stády kopytníků byly ideální pro kočovnický styl života. Bájné podmínky na Mataru spojené s dostatkem místa znamenaly, že nebylo tolik pohnutek zůstat na technologické úrovni po uzavření brány EVE. Po věky se Minamtarové toulali tímto rájem, časem i vzdáleností rozdělení do četných kmenů.

Pro kočovníky je ideální kmenová komunita, ale je pozoruhodné, že Minmatarové si ponechali svá silná kmenová pouta i po začátku urbanizace, i když některé přísnější aspekty v poslední době ustoupily, například přísný kastovní systém a (u některých kmenů) výměrové nevolnictví u farmářů a dělníků. Dodnes se Minmatarové prvořadě identifikují dle svého klanu.

Minmatarské kmeny si postupem času vyvinuli vlastní tradice, ale omezená komunikace mezi nimi zajišťovala některé základní podobnosti ve společenské struktuře. Jednou z nich je pyramidová struktura kmene: každý kmen má několik rodinných klanů, které se dále dělí do podklanů odlišovaných dle zaměstnání, geografické lokaci a dalších vlastností (toto se mezi kmeny liší, i když je celková struktura stejná). Každý ze sedmi velkých kmenů má svého vůdce; tato osoba slouží stejně jako president či hlava státu pro kmeny. Autorita vůdce kmene je v kmeni nezpochybnitelná, ale má jen malou či žádnou moc mimo kmen. Klanová struktura je jedním z hlavních kladů i hlavních záporů Minmatarů. Na jednu stranu udržely silná kmenová pouta kulturní dědictví Minmatarů nedotčené, ale na druhou stranu je politicky oslabují a oslabují vůči ostatním říším.

 

Den temnoty

Den temnoty je všeobecně přijatý název. Ten den zuřila na největším kontinentu na Mataru ta nejstrašlivější bouře, která za pár hodin napáchala nepředstavitelné škody. Ale na obzoru bylo ještě větší nebezpečí, neboť ten den do soustavy Pator vstoupilo šest obřích otrokářských lodí. Každá z nich zamířila s eskortou těžce ozbrojených vojenských lodí k jiné minmatarské planetě. Jakmile se Amarrové dostali na oběžnou dráhu, sletěli na povrch a začali shromažďovat lidi. Minmatarové se statečně bránili, ale byli bez šance, mnohem silnější amarrská technologie smetla všechny minmatarské ozbrojené síly a pak Amarrové začali drancovat populaci. Navíc Amarrové velmi pečlivě zničili všechny minmatarské vesmírné lodě a továrny, na něž narazili, aby Minmatarům značně ztížili získat ve vesmíru silnou obranu.

Amarrové zotročili při prvním nájezdu miliony Minmatarů. Během dalšího tisíciletí opakovali tyto otrokářské nájezdy s železnou pravidelností, kdy zajali další stovky milionů a uvrhli národ Minmatarů do stavu zmatků, žalu a nejistoty.

 

Maleatu Shakor

Člověku může být prominut předpoklad, že v těch nesčetných miliardách obyvatel světů EVE znamenají činy jedince jen málo. A přec existují i nesčetné příběhy jedinců, kteří svými schopnostmi, vytrvalostí či štěstím tvarovali svět kolem sebe a vtiskli svou stopu do historie. Možná je většina těchto příběhů jen bájemi, drženými naživu osamělou nadějí masy bezvýznamných. Jedním z těchto příběhů je příběh Maleatua Shakora.

Shakor, syn Vzdorných z kmene Brutor, brzy začal ukazovat známky oční nemoci, jež je metlo tolika potomku Vzdorných. Oční nemoc, následek krutého zacházení, jež trpěli Vzdorní z rukou Amarrů, je podobná zelenému očnímu zákalu a bezvýhradně končí celkovou ztrátou zraku před dovršením pátého roku věku. Minmatarové dnes mají, oproti dobám jha Amarrské okupace, možnosti tuto nemoc léčit, ale mnozí se rozhodnou se neléčit, neboť bílé oči, způsobené nemocí, se staly znamením respektu u kmene Brutor. Shakor se jako náctiletý rozhodl nepodstoupit operaci, která by mu zrak vrátila. Neučinil tak, aby získal respekt svých soukmenovců, ale z osobní úcty ke Vzdorným, kteří přišli o zdraví a někdy i život jako lidské pokusné myši v krutém amarrském programu Lidská výdrž.

Když Shakor dospěl, byla již Minmatarská vzpoura minulostí, ale i tak se rozhodl proti Amarrům bojovat. Shakor se připojil drsné skupině bojovníků (rebelů v očích Amarrů) a brzy se ukázal jako výtečný lodní kapitán. Během několika měsíců převzal kontrolu nad skupinou rebelů a zorganizoval je do výborné bojové čety. Právě v té době Shakor vyvinul svou nechvalně známou bojovou formaci, která nese jeho jméno: Shakorova spirála - opovážlivá taktika boje na blízko, kterou mohli provádět jen ti nejschopnější piloti.

Shakorova eskadra operovala na hranicích Minmataru a Amarru (spíše Ammataru) stejně jako další čety rebelů. Jeho věhlas skoky rostl, což Amarry přinutilo bojovat s touto četou svými elitními silami. Tlak ostatních rebelských velitelů (kteří od Amarrů dostávali výprask) přinutil Shakora opustit hraniční oblasti s celou eskadrou a založit základnu dál od Minmatarského území. Shakor, nezadstrašen, dál pokračoval v boji s Amarry ze své izolované stanice, skryté hluboko ve Velké divočině. A právě tam se udála ta nejpodivnější událost jeho života.

Když se Shakor a jeho muži jednoho dne vraceli z lovu, byli přepadeni Amarrskou královskou stráží - obecně uznávanou jako nejlepší bojovou jednotku široko daleko. Nastal zuřivý boj. Shakorovi muži rychle zformovali spirálu, Královská stráž odpověděla vytvořením formace šípu, navrženou k boji proti spirále. Shakorovi muži navzdory svým zkušenostem začali panikařit, když jim začaly naskakovat ztráty, takže se pokusili o ústup. Byli dohnáni a zmasakrováni do posledního muže Královskou stráží. Strážci se chtěli ujistit, že nikdo nepřežije, takže systematicky ničili únikové moduly těch pilotů, kteří se do nich před zničením lodě dostali. Ale když zacílili zbraně na Shakorův záchranný modul, objevila se poblíž Jovská loď, která zrušila maskování. Jovská loď snadno zrušila zaměřování amarrských lodí, v klidu přesunula Shakorův záchranný modul do svého nákladového prostoru a pak opět zmizela. Amarrové se ji snažili vystopovat, ale nenalezli nic.

Po dva roky nikdo o Maleatovi Shakorovi neslyšel. Amarrové, zpočátku rozzuření Jovským zásahem, předpokládali, že je mrtev. A tak byl jeho návrat do Minmatarské republiky obrovským překvapením. Kdysi byl Shakor zuřivý, tvrdý a dosti bouřlivý, nyní se zdál neobvykle klidný a chladný. Shakorova rodina, vyděšená představou ďábelského Jovského spiknutí, trvala na testech DNA; ty potvrdily jeho identitu. Sám Shakor nikdy nemluvil o době s Joviany. Zaujal politickou pozici v republice a brzy obnovil svůj boj za osvobození Minmatarů, jež jsou stále zotročeni Amarry, ale s tím rozdílem, že jeho arzenál se nyní skládá z ostrých slov a politických machinací místo flotily vesmírných lodí. Stejně jako jeho předci vzdorovali Amarrské vládě po celé dlouhé věky, Maleatu Shakor dodnes při každé příležitosti vzdoruje Amarrům v síních diplomacie po celém světě EVE.

 

Valklearové

"Nebudu vás cvičit; já se vás pokusím zabít."
- Instruktor Valklearů

Během dlouhých let zotročení a za velké války za osvobození Minmatarské kmeny zjistily, že jim zoufale chybí bojeschopní vojáci. Kmeny tak byly přinuceny vytvořit je z těch nejnebezpečnějších zločinců – vrahů, násilníků, hrdlořezů a podobně. Tento program měl neobyčejný úspěch. Valklearové vyhráli pro Minmatar velká vítězství a uvedli se jako nejstrašlivější elitní síla Vzpoury.

Na konci Vzpoury a po vytvoření Minmatarské republiky začali politici nové vlády zpochybňovat potřebu takové zločinecké vojenské síly: Potřeba zanikla, zvítězil mír a takové ohavné nutnosti minulosti by měly dány historii, aby vyklidily cestu novému Minmatarskému věku. Armádní velitelé si z toho ale nic nedělali, a tak program Valklearů zůstal a dál dodnes vzkvétá, ačkoli nic neztratil ze své nechvalně známé reputace.

Velitelé Valklearů zcela spoléhají na specializované verbíře, kteří doplňují jejich řady. Ti cestují mezi soudními dvory a tribunály kmenů a cvičeným okem vybírají ty nejlepší kousky kriminality z nekonečné hordy zvrhlých, ničemných a zkorumpovaných. Jakmile verbíř nalezne kandidáta, pracuje na začlenění zločince do systému. Každý verbíř má svou vlastní přesvědčovací techniku, ale u mnohých těžkých zločinců, uvedených před volbu doživotí za mřížemi nebo kratší služby v armádě, je volba docela zjevná.

Ale verbířův výběr není tak jasný, jak by si člověk myslel. Verbují z široké škály kriminálních profesí. Jednoho dne mohou poctít návštěvou násilného psychopata, příště sériového vraha, pak třeba zkorumpovaného právníka či recidivního defraudanta – i lidi, kteří nikdy v rukách netřímali zbraň. Na cestě kriminálníka záleží méně než na jejich schopnostech, instinktech a zděděném potenciálu, které verbíř spatří.

Jakmile kandidát nabídku přijme, je tiše odveden z cely a trestní systém jej ztratí v bludišti byrokracie a papírování. Jakékoli šťourání v záznamech ukáže, že takovíto vězni našli místo v popravčích komorách nebo byli převezeni do vězení s maximální ostrahou. Kandidáti Valklearů jsou ztraceni v systému a již je nelze nalézt.

Když je kandidát odveden z cely, co nejrychleji začíná jeho výcvik. Stovky ohavných parchantů, sériových zabijáků a velmi inteligentních kriminálníků procházejí jedním z nejvyčerpávajících výcvikových režimů, o nichž se ve světě Nového Edenu ví. Během intenzivního tréninku jsou budoucí Valklearové přetvářeni v nezastavitelné válečné stroje. Instruktoři zatlačí odvedence až za jejich limity, aby zjistili, zda budou útok opětovat. Kandidáti jsou zbiti, aby se vidělo, zda znovu vstanou, pak jsou zbiti ještě tvrději. Verbíři chtějí vidět ten nezkrotitelný les v jejich očích, jenž říká, “Běžte se bodnout.”

Ti kandidáti, co odpadnou, jsou vhozeni zpět do trestného systému s ještě tvrdšími tresty. Ti, co projdou – a je třeba říci, že je to překvapivě vysoký podíl – jsou začleněni do řad Valklearů, kde je očekávání “tvrdých parchantů” ještě jednou přehodnoceno.

Doba aktivní služby Valklearů je závislá na době jeho původního trestu, nepočítaje v to celý rok výcviku po odvedení z vězení. Přežije-li Valklear svou dobu služby, okamžitě se stává svobodným člověkem. Také je mu vydána nová totožnost a jakákoli spojení s jeho kriminální minulostí jsou vymazána ze záznamů a nahrazena vhodným krytím.

Mnozí Valklearové po své aktivní službě v elitních silách odcházejí k jiným vojenským branžím. Bývalý Valklear je tak obratem přesunut k jiné jednotce, ačkoli jeho noví kamarádi se nikdy nedovědí o jeho minulosti.

Dokonce i někteří z nejvyšších členů Minmatarských ozbrojených sil byli kdysi Valkleary. Tento fakt je nejvíce střeženým tajemstvím; veřejnost se nikdy nesmí dozvědět, že Minmatarské armádě velí vrahové a zloději.